คะแนน O-NET ของนายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

คณิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศด้วยครับ